Koop en verkoop aandelen

Alle aandelen van De Brakel Holding BV zijn vrij verhandelbaar en overdraagbaar.
De vennootschap bemiddelt niet in de verkoop of aankoop van een aandeel maar kan faciliterend optreden als hierna vermeld. Wie een aandeel in de vennootschap wil verkopen of een aandeel wil kopen kan dit kenbaar maken aan de administratie van de vennootschap, bij voorkeur per e-mail; administratie@krommerijn.nl t.a.v. mevr. A. Breeuwer.

De potentiële verkoper/koper geeft aan:

  • Zijn/haar naam en contactadres (postadres en/of telefoon en/of e-mailadres)
  • Type aandeel (A, B, C, D of E)
  • Eventueel de gewenste verkoopprijs of aanduiding onderhandelbaar

De administratie zal op de website van Golfbaan Kromme Rijn deze informatie vermelden.

Indien de administratie gecontacteerd wordt inzake een mogelijke transactie van een aandeel dan zal zij de potentiële gegadigde naar de website verwijzen. Op aanvraag kan dit overzicht ook gestuurd worden.

Een potentiële koper/verkoper dient zelf contact op te nemen met een potentiële verkoper/koper en zonder tussenkomst van de vennootschap overeenstemming dienen te bereiken over de overnameprijs van het aandeel. Overdracht van een aandeel in een besloten vennootschap kan bij wet alleen plaatsvinden door middel van een notariële leveringsakte.

Men is vrij in het kiezen van een notaris om deze akte te doen verlijden. Ten behoeve van transacties in aandelen heeft De Brakel Holding BV afspraken gemaakt met notariskantoor DUO notariaat uit Utrecht om tegen een vast gunstig tarief deze aktes voortvloeiend uit een gesloten koopovereenkomst, te doen verlijden. Op onze website is daartoe een “formulier aandelenoverdracht” opgenomen.

Het formulier aandelenoverdracht dient ervoor om aan te geven dat een transactie overeengekomen is en dat de notaris de leveringsakte kan opstellen. Na overeenstemming over de overnamesom van het aandeel kan door de verkoper/koper het “formulier aandelenoverdracht” worden ingevuld. De ondertekening ervan dient in aanwezigheid van een (medewerker van een) notaris plaats te vinden, waarbij gelijktijdig de handtekeningen worden gelegaliseerd. Indien de leveringsakte bij DUO notariaat wordt verleden, zijn aan de legalisatie van de handtekeningen geen kosten verbonden. Vanaf de ontvangst van de conceptakte door de notaris kunnen reeds de rechten verbonden aan een aandeel, waaronder begrepen de verlaging van het speelrecht, worden doorgevoerd. 

De Modelverklaring herkomst middelen dient alleen door de koper te worden ingevuld.

De PEP-verklaring moet door beide partijen worden ingevuld.

Bunnik, augustus 2014 (bijgewerkt januari 2024)

Formulieren:

Aangeboden aandelen: Klik hier